תלוש השכר שלכם

תלוש השכר מספר את כל תנאי עבודתו של עובד בחודש מסוים. חשוב מאוד שהתלוש יהיה ברור, פשוט ושקוף לעובדים. לתלוש שכר יש מבנה מסוים ונתונים שצריכים להופיע בו. נתונים אלה נגזרים מחוק הגנת השכר סעיף 24.

ישנם מספר חלקים עיקריים בתלוש:

 • פרטי העובד
 • פירוט התשלומים שהעובד מקבל
 • הטבות שהמעסיק נותן לעובד
 • ניהול היעדרויות
 • ניכויי חובה לרשויות
 • ניכויי רשות
 • נתונים מצטברים
 • נתונים חודשיים

פרטי העובד

בחלק הזה של התלוש, מופיעים כל נתוניו האישיים של העובד: שם, ת"ז, מצב משפחתי, פרטי חשבון בנק, ותק ותאריך תחילת עבודה. בנוסף, התלוש צריך להכיל את נתונים של המעסיק כמו: שם, כתובת ותיק ניכויים (סעיף 1 לתוספת בחוק הגנת השכר, תשי"ח- 1958).

פירוט התשלומים שהעובד מקבל:

פירוט כל התשלומים שהמעסיק חייב לשלם לעובד, לא משנה אם תשלום זה קבוע בחוק או שהוא מעוגן בהסכם שבוצע בין העובד למעביד. תשלומים אלה כוללים בין היתר: שכר בסיס, הבראה, נסיעות שעות נוספות ועוד.

הטבות שהמעסיק נותן לעובד:

ישנן הטבות שהעובד מקבל מהמעביד והן חייבות במס הכנסה וביטוח לאומי למשל: שוברים לחג. שוברים אלה נחשבים להטבה ולכן הם חייבים במס. דוגמא נוספת היא רכב חברה – זוהי גם הטבה המחויבת במס. בדרך כלל ההטבות האלה מכונות "שווי".

ניהול היעדרויות:

חייב להופיע בתלוש תיעוד של ימי מחלה וימי חופשה שלקח העובד. צריך להיכלל: מספר הימים שצבר העובד, כמה ניצל החודש ומה היתרה.

ניכויי חובה לרשויות:

ישנם אחוזים מסוימים שכל עובד צריך להפריש מהמשכורת החודשית שלו לכל מיני גורמים. חלק מההפרשות מעוגנות בחוק וחלק ניתנות לבחירתו של העובד. בתוך ניכויים אלה נכללים: ניכויים לביטוח לאומי, מס הכנסה וקופות גמל (סעיף 6, לתוספת בחוק הגנת השכר תשי"ח 1958).

ניכויי רשות:

תשלומים אלו נגבים מהעובד ומועברים למעביד. הניכויים האלה נובעים מהסכם בין העובד למעביד כמו: השתתפות בארוחות, החזר הלוואה ועוד.

נתונים מצטברים:

אלו כל הנתונים מתחילת השנה עד לחודש בו הונפק התלוש, כולל.

נתונים כללים חודשיים:

חלק זה כולל את כל הנתונים של אותו חודש: שעות עבודה בפועל, ימי עבודה בפועל, מה היו ימי העבודה ושעות העבודה במקום העבודה באותו חודש, תעריף יומי ושעתי של העובד, הפרשות המעביד, הפרשות העובד ועוד. בנוסף לנתונים אלו התלוש צריך להכיל את ההכנסה החייבת במס הכנסה וביטוח לאומי, צורת התשלום ושכר המינימום לשעה וחודש.

תלוש שכר לדוגמא:

פרטי העובד והמעסיק:

 1. פרטי העובד – שם מלא + ת"ז
 2. פרטי המעביד – שם המעסיק, ת"ז שלו/ ח.פ, מס' תיק ניכויים, כתובת העסק או תחום העיסוק של העסק.

פרטי ההעסקה של העובד:

 1. תאריך תחילת עבודה
 2. ותק במקום העבודה או אצל המעסיק הספציפי הזה – הגבוה משניהם
 3. מה היקף המשרה עבור עובד במשכורת גלובאלית
 4. עבור עובד בשכר (שעתי, יומי או עמלות) – מהו הבסיס לפיו מחושב השכר (שכר לשעה, שכר ליום, אופן חישוב העמלות). גובה השכר המשולם לעובד עבור שעת עבודה רגילה
 5. עובד שהשכר שלו נקבע לפי דירוג כתוצאה מהסכם קיבוצי – דירוג העובד והדרגה שלו.

תקופת התשלום:

 1. התקופה הקלנדארית עבורה שולמה משכורת.
 2. מס' הימים בהם עבד העובד באותה תקופה קלנדארית
 3. מס' שעות העבודה בפועל של העובד בתקופה הקלנדארית. או, שעות מנוחה ועבודה של עובדים שאין למעסיק אין אפשרות לפקח עליהם (בגלל צורת העבודה/ תנאי העבודה).

ניהול היעדרויות:

 1. מס' ימי החופשה שנוספו לעובד בתקופה הקלנדארית והיתרה הצבורה.
 2. מס' ימי המחלה שנוצלו בתקופה הקלנדארית והיתרה הצבורה.
 3. הבראה – מס' ימי הבראה שהעובד צבר.
 4. מילואים – מס' הימים בהם העובד היה במילואים בתקופה הקלנדארית.
 5.  

השכר שקיבל העובד:

 1. השכר הרגיל.
 2. תשלומים נוספים שהעובד קיבל חוץ מהשכר הרגיל כמו: שעות נוספות, פריון עבודה, דמי הבראה, דמי חופשה, דמי מחלה. עבור התשלומים שאינם חלק מהשכר הרגיל צריך לפרט: סוג התשלום, מס' היחידות עבורן שולם כסף לעובד ואת הסכום ששולם.
 3. סך השכר והתשלומים האחרים שחייבים בתשלום מס הכנסה וגם, הסכום המצטבר שלהם בשנת המס הרלוונטית.
 4. *סך השכר והתשלומים החייבים בתשלום ביטוח לאומי והסכום המצטבר שלהם בשנת המס הרלוונטית.
 5. זכויות פנסיוניות וסוציאליות אחרות. במקום הזה יפורטו כל השכר והתשלומים שנלקחים בחשבון לפי סוג הזכויות.
 6. במידה ושולם תשלום שאינו בעבור אותה תקופה קלנדארית, יש לציין את התקופה עבורה שולם התשלום.
 7.  

הכנסות זקופות:

הטבות העובד מקבל שלפי השווי שלהן, הן חייבות במס הכנסה וביטוח לאומי. הכנסה זקופה, לא מבטאת עוד תשלום לעובד אלא, את הערך של ההטבה ממנה מנוכים המיסים לפי מדרגת המס של העובד.

  1. שווי טלפון נייד – השווי לכל חודש שהטלפון הועמד לרשות העובד.
  2. שווי רכב – השווי לכל חודש של שימוש ברכב שהועמד לרשות העובד
  3. שווי מתנה – שווי המתנה שהלקוח קיבל באותו חודש (חג או יומולדת)
  4.  שווי קצבה/ קרן השתלמות – חלק מהפרשות המעסיק לקופות, שעובר את הסכום הקבוע בחוק ולכן נחשב להטבה

ניכויים:

 1. מס הכנסה.
 2.  ביטוח לאומי.
 3. ביטוח בריאות.
 4. הפרשות העובד לקופת גמל.
 5. כל ניכוי אחר – צריך לפרט לפי סוג הניכוי והסכום שלו.
 6. סך כל הניכויים.

ניכויי רשות:

וודאו שבחלק הזה מופיעים ניכויים המותרים לניכוי לפי החוק להגנת השכר.

פרטי הפירעון:

 1. הסכום הכולל (ברוטו) המגיע לעובד
 2. הסכום בפועל לתשלום (נטו)
 3.  דרך תשלום השכר: במקרים בהם השכר לא משולם ישירות לעובד, צריך לציין דרך איזה גורם עובר השכר. למשל: אם התשלום מבוצע לחשבון בנק, אז יצוינו פרטי חשבון הבנק אליו הועבר הכסף.
 4.  שכר המינימום לשעה ושכר המינימום לחודש. לפי חוק שכר המינימום המעודכן לתקופת התשלום.
 5. תשלומים שהמעביד מפריש עבור תנאים סוציאליים לעובד שאינם משולמים לעובד באופן ישיר וגם לא מנוכים מהשכר שלו. למשל: הפרשות מעסיק לקופת גמל.

זיכויים:

 1. נקודות זכות – זהו סכום המקוזז ממס ההכנסה לאותה שנה, ובא לידי ביטוי בצורת משוחרר, עובד שסיים לימודים לתואר אקדמאי ועוד.
 2. זיכוי אישי – הערך הכספי של נקודות הזיכוי
 3. זיכוי בגין בן זוג לא עובד – ניתן כאשר אחד מבני הזוג נמצא בגמלאות
 4. זיכוי נוסף – יופיע במקרה של אחזקת בן משפחה במוסד, בגין תרומה למוסדות מאושרים או זיכוי מיוחד אחר
 5. זיכוי משמרות – זיכוי מס שמקבל העובד עבור הכנסה מעבודה במשמרות (שניה ושלישית)
 6. זיכוי גמל – זיכוי מס שניתן לעובד בגין החלק שלו בהפרשות לקופות הגמל
 7. הנחת יישובי פיתוח – זיכוי מס שניתן לעובד הגר ביישוב שמוגדר "שטח פיתוח" – מס הכנסה מפרסמים את רשימת הישובים בכל שנת מס.

השאירו פרטים ונחזור אלכם
פרטיך ישמשו לצורך קבלת הצעת מחיר, בכפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר

אין לכם עבודה? ככה נכון לחפש עבודה!

רוצים למשוך כסף מקרן פנסיה או מקרן השתלמות? למה לא כדאי למהר?

רוצים למשוך את הכסף מקרן השתלמות? אתם יכולים להיות פטורים ממס!

איך מקבלים החזר כספי מרשות המיסים? בכתבה הבאה תקבלו מענה!

רוצים להצליח בעסק שלכם? ספקו שירות טוב!

מעסיקים עובדים? איך תערכו ראיון עבודה דרך הטלפון?

תודה שיצרת קשר עם המפתח לכלכלת משפחה

נחזור אליך בהקדם

יצירת קשר מהירה

פניה מהירה: